Mistä hyvinvointi koostuu


Istumme liikaa. Liikunta toimii lääkkeenä moneen kipuun, särkyyn ja myös henkisiin oireisiin. Liikkumisesta huolehtiminen on erinomainen, ekologinen ja taloudellisesti kannattava, sairauksia ennaltaehkäisevä keino.

Miksi emme vain liiku tarpeeksi? Onko syynä ajan tai seuran puute, huonot muistot jostakin liikuntakokemuksesta tai lähtemisen vaikeus?

Liikuntalajien kirjo, liikunnan sosiaalinen vaikutus ja erilaisten vammojen ja sairauksien rajoittavat tekijät vaikuttavat motivaatioon, liikunnan annostukseen sekä liikunnallisen elämäntavan löytymiseen.

Terveyden lukutaito on yksi liikuntakäyttäytymisen toiminnallista motivaatiota selittävä tekijä (Nutbeam: The evolving concept of health literacy. Social Science & Medicin 2008). Se on muuttuva ja kehittyvä taito, johon vaikuttavat monet tekijät. Pietilän väitöskirjassa (Between rocks and hard places: Ideological dilemmas in men’s talk about health and gender, 2008) todetaan, että suomalaisten keski-ikäisten miesten kohdalla liikuntaharrastuksen aloittaminen ja sen ylläpitäminen on monesti haastellista ilman ulkopuolista tukea. Väite tukee ajatusta sosiaalisen ympäristön merkityksestä liikuntaharrastuksen jatkumisen kannalta.
 

Ota yhteyttä

Hyvä ja paha stressi


Hyvä, hyödyllinen stressin kokeminen saa meidät toimimaan, innostumaan ja yltämään huimiin saavutuksiin. Kasautuessaan negatiiviseksi koettu stressi aiheuttaa elimistön häiriötilan ja monia muutoksia, joiden palautuminen voi viedä paljonkin aikaa.

Miten tunnistamme hyvän ja pahan stressin? Voiko yhtä tai kahta neuvoa antaakaan yleisesti? Stressin kokeminen on hyvin yksilöllistä, samoin siitä palautuminen. Saman asian äärellä toinen kuormittuu lamaantuen, toinen saa lisää virtaa ja hoitaa homman ilolla. Stressireaktiossa fysiologinen vaste on kemiallisten tapahtumien summa.

Työikäisenä koettu kasaantuva stressi haittaa työ- ja perhe-elämän lisäksi vapaa-aikaa, mutta voi vaikuttaa vielä eläkeiässäkin. Kulmalan ym. tekemässä tutkimuksessa 2013 (Perceived stress symptoms in midlife predict disability in old ages: A 28-year prospective cohort study. N=2994) todettiin keski-iässä (44-58 v.) koetun stressin ennakoivan kognitiivisten tekijöiden laskua, unihäiriöitä sekä somaattisia oireita vielä työuran jälkeenkin.
 

Mikä elintapa sopii minulle?


Mitä minun kuuluisi syödä voidakseni hyvin? Miten paljon ja milloin? Mihin asioihin työssäni tai työyhteisössäni voin vaikuttaa, jotta jaksan paremmin ja innostuisin? Mitä voin tehdä, jotta nukkuisin paremmin?

Keinoja työssä jaksamiseen, jatkuvan muutoksen sopeutumiseen ja palautumiseen on monia, mutta niiden toteuttaminen ja omien elintapojen muuttaminen voi olla haastellista ja aloittaminen vaikeaa.

Unen aikaista palautumista, työpäivän aikana pidettäviä lepohetkiä ja vapaapäivien jälkeistä palautumista on tutkittu paljon monelta eri kannalta, eri ammattiryhmien, iän ja sukupuolen näkökulmasta. Fysiologisesti vireystilaan vaikuttaa vuorokausirytmissä vaihteleva hormonituotanto ja unen syvyyteen homeostaattinen säätely (kemiallinen tasapaino). 

Autonomisen hermoston reagointi ruoansulatusongelmien tai sykevälivaihtelun vähentymisen muodossa taas kertovat elimistön palautumisen tilasta. Myös subjektiiviset tuntemukset, kuten lisääntynyt ärtyisyys, krooninen aamusta iltaan jatkuva väsymys, keskittymis- ja muistiongelmat tai ruokahalun muutokset ovat tärkeitä hälytyskelloja, joihin pitää reagoida ajoissa.

Sopivin askelin toteutettujen muutosten avulla voidaan päästä kohti parempaa palautumista ja terveellisempien elintapojen löytämistä.
 

Ota yhteyttä

Tietosuojaseloste
Sulje ikkuna

Tietosuojaa koskeva seloste

Rekisterinpitäjä

Piste Hyvinvointipalvelut (1536074-6)
Myöhemmin tässä selosteessa Yritys

Tietosuoja-asioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Veera Salokangas
040 7085 446
veera@pistehyvinvointipalvelut.fi

Henkilörekisterin nimi

Piste Hyvinvointipalvelut asiakas- ja markkinointirekisteri

Kerättävät henkilötiedot

Keräämme asiakassuhteen hoitamiseksi tarpeellisia henkilötietoja, kuten asiakkaan nimi ja yhteystiedot sekä palvelun käyttäjätietoja. Keräämme henkilötiedot rekisteröidyltä itseltään sekä muista julkisista saatavilla olevista viranomaisen ylläpitämistä rekistereistä ja muista ulkoisista lähteistä, kuten kaupparekisteristä tai muusta vastaavasta julkisesta yritysrekisteristä. Lisäksi keräämme yhteydenottolomakkeiden täyttäneiden tiedot ja käytämme niitä edellä mainittuihin asiakassuhteen ylläpitämiseen liittyviin tarkoituksiin.

Henkilörekisterin käyttötarkoitus ja käsittelyperuste

Henkilötietoja käsitellään voimassa olevan lainsäädännön sallimissa rajoissa verkkopalvelun testaukseen, asiakassuhteen hoitamiseen sekä palveluista tiedottamiseen ja neuvontaan. Saatamme käyttää rekisteröidyn tietoja käyttäjätilastojen keräämiseen ja näiden analysointiin. Kerättyjä tietoja käytetään myös markkinointiviestintään. Henkilötietojen käsittely markkinointiviestintään perustuu henkilön antamaan suostumukseen yhteydenottolomakkeella. Suoramarkkinointi lopetetaan asiakkaan pyynnöstä. Henkilö voi milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla siitä edellä mainitulle yhteyshenkilölle. Henkilötietojen käsittely voi olla tarpeen Yrityksen ja rekisteröidyn välisen asiakassuhteen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi. Yrityksellä on oikeutettu etu käsitellä henkilötietoja markkinointi-, palvelu- ja asiakasanalyyseissa ja palvelun testauksessa. Markkinointitarkoituksiin saattaa liittyä myös profilointia. Rekisteröidyllä on tällöin oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä.

Henkilötietojen käsittelijät

Henkilötietoihin on pääsy vain asiakassuhteen hallinnoinnista ja markkinoinnista vastaavilla henkilöillä.

Tietojen luovutus

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, eikä siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Mahdollisissa tietojen luovuttamisen ja siirtämisen tilanteissa noudatetaan tietosuojalainsäädännön vaatimaa tietosuojan tasoa ja muita tarvittavia turvatoimia.

Evästeet

Käytämme sivustollamme evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat eri selaimet. Evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden käytön tarkoituksena on analysoida ja kehittää palvelujamme edelleen käyttäjiä paremmin palveleviksi sekä kohdentaa mainontaa. Käyttäjä voi estää evästeiden käytön tai tyhjentää evästeet selaimen asetuksista.

Rekisterin suojaus

Suojaamme henkilötietoja asianmukaisin teknisin ja organisatorisin menetelmin. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin tietoturvakeinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt, ennalta nimetyt henkilöt.

Henkilötietojen säilytysaika ja hävittäminen

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niitä tarvitaan siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty ja käsitelty, tai sopimuksen täytäntöön panemiseen tai niin kauan kuin laki ja säännökset niin edellyttävät. Tämän jälkeen henkilötiedot tuhotaan asianmukaisesti.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet:

  1. Rekisteröity pääsee pyytäessä häntä koskeviin henkilötietoihin liikesalaisuuden ja sisäisten arvioiden sallimissa rajoissa. Tarkastuspyyntö tulee lähettää edellä mainitulle yhteyshenkilölle kirjallisesti ja allekirjoitettuna sekä henkilön on tunnistauduttava luotettavalla tavalla.
  2. Rekisteröity voi pyytää tietojen oikaisua, jos tiedot ovat puutteellisia tai virheellisiä.
  3. Rekisteröity voi pyytää tietojen poistamista, milloin niiden käsittelyyn ei ole tietosuojaa koskevassa lainsäädännössä tarkoitettua ja rekisteröidyn suostumuksesta riippumatonta syytä.
  4. Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä, jos tietojen oikeellisuus tai lainmukaisuus näin edellyttää, tai vastustamisoikeuden mukaisesti rekisteröity pyytää rajoittamaan henkilötietojen käsittelyä vain tietojen säilyttämiseen.
  5. Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin Yrityksen oikeutetun edun perusteella.
  6. Rekisteröity voi pyytää tietojen siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle, mikäli se on turvallista ja teknisesti mahdollista.
  7. Rekisteröidyn tulee lähettää oikeuksiaan koskevat pyynnöt kirjallisena tai sähköpostitse seuraavilla yhteystiedoilla:

Piste Hyvinvointipalvelut
Tarkastus-/muu henkilötietoihin kohdistuva pyyntö
veera@pistehyvinvointipalvelut.fi

Yritys vastaa pyyntöihin 1 kuukauden sisällä pyynnön esittämisestä, ellei ole erityisiä syitä pidentää vastaamisaikaa.

Sulje ikkuna