Palvelut

Hyvinvointi

Kuka olen

Piste Hyvinvointipalvelut


Piste Hyvinvointipalvelut tarjoaa tuloksia kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin kautta. Räätälöimme yrityksellesi ja henkilöstöllesi teitä hyödyttävän ja kiinnostavan kokonaisuuden. Toimimme pääsääntöisesti Turussa, mutta sopimuksesta myös muualla Suomessa. 

Yrityksen perustaja Veera Salokangas on työskennellyt liikunnan ja hyvinvoinnin parissa yli 20 vuotta. Piste Hyvinvointipalveluiden tarina sai alkunsa 2016 vuoden lopussa. Siitä eteenpäin toimintaa on ohjannut palava halu tarjota parasta mahdollista, faktoihin perustuvaa, tietoa. 


Milloin työyhteisö ja sen jäsenet voivat hyvin?

Työyhteisön hyvinvointi koostuu useasta eri osa-alueesta. Ota yhteyttä niin etsitään teille parhaiten sopiva kokonaisuus luentojen, workshoppien ja liikunnallisten vaihtoehtojen rakennuspalikoista.
 

Ota yhteyttä

Kokemusta pöydän molemmilta puolilta


Yritys voi menestyä, kun sen työntekijät voivat hyvin. Yrityksessä tapahtuva kasvu ja muut kriittiset muutokset altistavat meistä jokaisen välillä kokemaan stressiä. Venytämme sietokykyä välillä äärimmäisyyksiin, joka voi johtaa konflikteihin työpaikalla.

Yrityksen johdolla ja henkilöstöhallinnon edustajilla on paras kuva siitä, miten yritys toimii ja mistä löytyy mahdollisia kehitysalueita. Alkukartoituksessa pyritään löytämään kyseisen yrityksen haasteet välttelemättä vaikeiden aiheiden esiintuomista.

Olen saanut olla mukana kouluttamassa yrityksen johtajia, hr-henkilöstöä, tiimejä, yksiköitä, sekä johdon assistentteja Turun lisäksi Tampereella, Helsingissä sekä muualla Suomessa.

Osaamiseni


Osaamiseni korostuu osallistavien luentojen ja workshopien kautta, jolloin keskustelut, esimerkit ja tiedon kautta tuleva herättely tapahtuu kuulijoiden omista lähtökohdista käsin.

 • epäonnistumisen kulttuuri, miten kohtaan epäonnistumiset työssä
 • resilienssi, muutoksen eri puolet ja vaiheet työyhteisön muutoksissa
 • stressinhallinta, kuinka erotan hyvän ja huonon stressin
 • palautuminen sekä työn ja vapaa-ajan sovittaminen yhteen

Mitä teidän yrityksenne tarvitsee? Lyhyen luennon, vai koko päivän kestävän toiminnallisen hyvinvointipäivän?
 

Ota yhteyttä

Kenelle palveluista on hyötyä?


Luennot ja liikunnalliset päivät sopivat kaikenkokoisille yrityksille ja työyhteisöille. Päivä rakennetaan aina ryhmän kokonaisuutta silmällä pitäen. Tiedon, esimerkkien ja keskustelun avulla saatte selkeän kuvan siitä, millä tavoin yhteisö toimii ja mistä löytyy mahdollisia ongelmakohtia.

Tämä prosessi voi olla jonkin päätepiste ja samalla myös alku jollekin uudelle. Piste, josta lähtee polkuja moniin suuntiin.
 

Ota yhteyttä  »

Tietosuojaseloste
Sulje ikkuna

Tietosuojaa koskeva seloste

Rekisterinpitäjä

Piste Hyvinvointipalvelut (1536074-6)
Myöhemmin tässä selosteessa Yritys

Tietosuoja-asioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Veera Salokangas
040 7085 446
veera@pistehyvinvointipalvelut.fi

Henkilörekisterin nimi

Piste Hyvinvointipalvelut asiakas- ja markkinointirekisteri

Kerättävät henkilötiedot

Keräämme asiakassuhteen hoitamiseksi tarpeellisia henkilötietoja, kuten asiakkaan nimi ja yhteystiedot sekä palvelun käyttäjätietoja. Keräämme henkilötiedot rekisteröidyltä itseltään sekä muista julkisista saatavilla olevista viranomaisen ylläpitämistä rekistereistä ja muista ulkoisista lähteistä, kuten kaupparekisteristä tai muusta vastaavasta julkisesta yritysrekisteristä. Lisäksi keräämme yhteydenottolomakkeiden täyttäneiden tiedot ja käytämme niitä edellä mainittuihin asiakassuhteen ylläpitämiseen liittyviin tarkoituksiin.

Henkilörekisterin käyttötarkoitus ja käsittelyperuste

Henkilötietoja käsitellään voimassa olevan lainsäädännön sallimissa rajoissa verkkopalvelun testaukseen, asiakassuhteen hoitamiseen sekä palveluista tiedottamiseen ja neuvontaan. Saatamme käyttää rekisteröidyn tietoja käyttäjätilastojen keräämiseen ja näiden analysointiin. Kerättyjä tietoja käytetään myös markkinointiviestintään. Henkilötietojen käsittely markkinointiviestintään perustuu henkilön antamaan suostumukseen yhteydenottolomakkeella. Suoramarkkinointi lopetetaan asiakkaan pyynnöstä. Henkilö voi milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla siitä edellä mainitulle yhteyshenkilölle. Henkilötietojen käsittely voi olla tarpeen Yrityksen ja rekisteröidyn välisen asiakassuhteen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi. Yrityksellä on oikeutettu etu käsitellä henkilötietoja markkinointi-, palvelu- ja asiakasanalyyseissa ja palvelun testauksessa. Markkinointitarkoituksiin saattaa liittyä myös profilointia. Rekisteröidyllä on tällöin oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä.

Henkilötietojen käsittelijät

Henkilötietoihin on pääsy vain asiakassuhteen hallinnoinnista ja markkinoinnista vastaavilla henkilöillä.

Tietojen luovutus

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, eikä siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Mahdollisissa tietojen luovuttamisen ja siirtämisen tilanteissa noudatetaan tietosuojalainsäädännön vaatimaa tietosuojan tasoa ja muita tarvittavia turvatoimia.

Evästeet

Käytämme sivustollamme evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat eri selaimet. Evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden käytön tarkoituksena on analysoida ja kehittää palvelujamme edelleen käyttäjiä paremmin palveleviksi sekä kohdentaa mainontaa. Käyttäjä voi estää evästeiden käytön tai tyhjentää evästeet selaimen asetuksista.

Rekisterin suojaus

Suojaamme henkilötietoja asianmukaisin teknisin ja organisatorisin menetelmin. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin tietoturvakeinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt, ennalta nimetyt henkilöt.

Henkilötietojen säilytysaika ja hävittäminen

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niitä tarvitaan siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty ja käsitelty, tai sopimuksen täytäntöön panemiseen tai niin kauan kuin laki ja säännökset niin edellyttävät. Tämän jälkeen henkilötiedot tuhotaan asianmukaisesti.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet:

 1. Rekisteröity pääsee pyytäessä häntä koskeviin henkilötietoihin liikesalaisuuden ja sisäisten arvioiden sallimissa rajoissa. Tarkastuspyyntö tulee lähettää edellä mainitulle yhteyshenkilölle kirjallisesti ja allekirjoitettuna sekä henkilön on tunnistauduttava luotettavalla tavalla.
 2. Rekisteröity voi pyytää tietojen oikaisua, jos tiedot ovat puutteellisia tai virheellisiä.
 3. Rekisteröity voi pyytää tietojen poistamista, milloin niiden käsittelyyn ei ole tietosuojaa koskevassa lainsäädännössä tarkoitettua ja rekisteröidyn suostumuksesta riippumatonta syytä.
 4. Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä, jos tietojen oikeellisuus tai lainmukaisuus näin edellyttää, tai vastustamisoikeuden mukaisesti rekisteröity pyytää rajoittamaan henkilötietojen käsittelyä vain tietojen säilyttämiseen.
 5. Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin Yrityksen oikeutetun edun perusteella.
 6. Rekisteröity voi pyytää tietojen siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle, mikäli se on turvallista ja teknisesti mahdollista.
 7. Rekisteröidyn tulee lähettää oikeuksiaan koskevat pyynnöt kirjallisena tai sähköpostitse seuraavilla yhteystiedoilla:

Piste Hyvinvointipalvelut
Tarkastus-/muu henkilötietoihin kohdistuva pyyntö
veera@pistehyvinvointipalvelut.fi

Yritys vastaa pyyntöihin 1 kuukauden sisällä pyynnön esittämisestä, ellei ole erityisiä syitä pidentää vastaamisaikaa.

Sulje ikkuna